Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze


Dnia 15 maja 2013 r. odbyło się Walne Zebranie członków zwyczajnych naszego Klubu. Udział w nim wzięło 13 spośród 18 osób uprawnionych do głosowania. Dokonano wyboru władz Klubu na kolejną kadencję (2 lata): skład Zarządu nie zmienił się, natomiast w Komisji Rewizyjnej w miejsce Przemysława Kalitowskiego i Pawła Stoińskiego wybrano Martę Wojciechowską i Zbigniewa  Wiktorskiego. Przewodniczącym KR pozostał Marek Malinowski. Podjęta została także uchwała o dokonaniu zmiany w statucie Klubu, mająca na celu usprawnienie i ułatwienie dalszej działalności.