Zasady Rywalizacji W Poomsae i Interpretacja

Opracowa? Mariusz Sulma, 23.10.2008 r.
z tekstu oryginalnego „Poomsae competition rules & interpretation” ze zmianami

Konkurencja

Art.1 Cel
Art.2 Zastosowanie
Art.3 Strefa wspó?zawodnictwa
Art.4 Uczestnik
Art.5 Klasyfikacja wspó?zawodnictwa
Art.6 Podzia? na grupy wiekowe i p?e?
Art.7 Metody wspó?zawodnictwa
Art.8 Autoryzowane Poomsae (1 i 2 pula obowi?zkowych poomsae)
Art.9 Rywalizacja w Poomsae
Art.10 Czas trwania zawodów
Art.11 Ci?gniecie losów
Art.12 Zabronione czyny/Kary
Art.13 Procedury zawodów
Art.14 Koordynator zawodów
Art.15 Kryteria punktacji
Art.16 Metody przyznawania punktów
Art.17 Podanie wyników
Art.18 Decyzja i og?oszenie zwyci?zcy
Art.19 Procedury zawieszenia zawodów
Art.20 S?dziowie
Art.21 Tablice rejestruj?ce
Art.22 Formowanie i przydzia? s?dziów
Art.23 Inne kwestie niewyszczególnione w zasadach wspó?zawodnictwa

Art.1 Cel

Celem Zasad Rywalizacji W Poomsae jest sprawiedliwe i g?adkie przej?cie przez kwestie dotycz?ce zawodów w Poomsae na wszystkich poziomach promowanych i akceptowanych prze ?wiatow? Federacje Taekwondo oraz jej Unie Kontynentalne i Zwi?zki Narodowe, zapewniaj?c na?o?one i znormalizowane zasady.

(Interpretacja)
Celem artyku?u 1 jest zapewnienie o wszystkich znormalizowanych zawodach Taekwondo Poomsae na ca?ym ?wiecie. Jakiekolwiek zawody nieprzestrzegaj?ce fundamentalnych praw tych zasad nie mo?e by rozpoznawalna jako zawody w Taekwondo Poomsae.

Art.2 Zastosowanie

Zasady Rywalizacji b?d? zastosowane do wszystkich zawodów Poomsae promowanych i/lub rozpoznawalnych przez WTF, ka?d? Unie Kontynentaln? i ka?dego cz?onka Narodowego Zwi?zku. Jednak?e, ka?dy cz?onek Zwi?zku Narodowego Pragn?cy zmodyfikowa? niektóre cz??ci Zasad Rywalizacji musi wpierw uzyska? zgod? WTF-u.

(Wyja?nienie #1)
Zgoda na poprawk?:
Ka?da organizacja pragn?ca wnie?? zmian? w jakiej? cz??ci funkcjonuj?cych zasad musi z?o?y? do WTF-u pismo swojej pro?by wraz z uzasadnieniem ch?ci zmian. Zgoda na jak?kolwiek zmian? w tych zasadach musi by? otrzymana przez WTF jeden miesi?c przed zaplanowanymi zawodami.

(Wyja?nienie #2)
Zmiany w kategoriach, wzrost lub zmniejszenie liczby Mi?dzynarodowych S?dziów w Poomsae, zmiany w miejscu zasiadania kontrolera, s?dziego g?ównego i/lub lekarza zawodów, itd., s? rzeczami które mog? by? zawarte w kategoriach aspektów zawodów w Poomsae, które mog? by? zmodyfikowane dopiero po uzyskaniu zgody przez WTF. Jednak?e, istotne aspekty przyznawania punktów nie mog? by? zmienione pod ?adnym pozorem.

Art.3 Strefa wspó?zawodnictwa

Strefa wspó?zawodnictwa b?dzie kompromisem Strefy Zawodów licz?c? 12m×12m w systemie metrycznym i b?dzie powierzchni? p?aska która nie b?dzie utrudnia? wyst?pu. Strefa Zawodów ma by? pokryta mat? elastyczna lub b?dzie drewnianym parkietem, mo?e by? zainstalowana na podwy?szeniu 0.5m-0.6m wysoka od pod?o?a, je?li to konieczne. Zewn?trzna cz??? Linii Granicznej powinna by? pochylona pod k?tem mniejszym ni? 30° dal bezpiecze?stwa zawodników.

(Interpretacja)
W razie u?ycia podwy?szenia, platforma musi by? szersza ni? Strefa Wspó?zawodnictwa, z uwzgl?dnieniem pozycji s?dziów.

1.Wytyczne granic Strefy Zawodów

1) 12m×12m b?dzie nazywane Stref? zawodów.

2) Wytyczne granic Strefy Zawodów b?d? wyró?nione bia?a linia szerok? na 5cm w razie rozgrywania zawodów na drewnianym parkiecie.

2. Oznaczenie Stanowisk (Prosz? odnie?? si? do Diagramu 1, strona 4)

1) Stanowisko S?dziowskie: Siedmiu s?dziów b?dzie siedzie? oddalonych od Strefy Zawodów oraz o 2m od siebie, czterema s?dziami ustawionymi przodem do zawodnika i trzema ustawionymi z ty?u zawodnika. Lini? graniczn? s?siaduj?cych z sob? czterema s?dziami, uznawana linia graniczna #1, za któr?, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, linie graniczne #2, #3, i #4. S?dziowie usytuowani zgodnie z ruchem wskazówek zegara od lewej linii granicznej #1. W razie pi?cioosobowej komisji s?dziowskiej, trzech s?dziów umiejscowionych jest przodem do zawodnika a pozostali dwaj ustawieni z ty?u zawodnika, w takim samym porz?dku jak w systemie siedmioosobowej komisji.

2) Stanowisko Arbitra: Arbiter umiejscowiony jest obok s?dziego numer 1.

3) Umiejscowienie zawodników: zawodnicy zajmuj? miejsce 2m w ty? od ?rodka Strefy Zawodów, w kierunku linii #3.

4) Ustawienie Stanowiska rejestruj?cego: umieszczone 3m od Arbitra po jego prawej stronie.

5) Umiejscowienie koordynatorów zawodów: koordynatorzy umiejscowieni s? poza Stref? Zawodów, 1m od naro?nika pomi?dzy liniami granicznymi #1 i #4.

6) Miejsce zawodników oczekuj?cych oraz trenerów: oczekuj?cy zawodnicy i trenerzy ustawieni s? poza Stref? Zawodów, 3m od rogu pomi?dzy liniami granicznymi #3 i #4.

7) Stanowisko stolika Inspekcji Technicznej: stolik Inspekcji Technicznej umiejscowiony jest przy wej?ciu do Strefy Zawodów, za naro?nikiem linii granicznych #3 i #4, z uwzgl?dnieniem obiektów w strefie rozgrywek.

(Wyja?nienie #1)
Elastyczna mata: Tylko zatwierdzona mata przez WTF mo?e by? u?ywana do wygrywania Zawodów Poomsae

(Wyja?nienie #2)
Kolor: Wed?ug koncepcji kolor powierzchni maty nie powinien oddawa? jaskrawych kolorów, lub by mecz?cym dla oczu zawodników lub widzów. Koncepcja koloru musi tak?e by? w?a?ciwie dopasowana do ogólnego wystroju miejsca.

(Wyja?nienie #3)
Stolik Inspekcji Technicznej: przy Stoliku Inspekcji Technicznej, kontroler sprawdza czy stroje noszone przez zawodników s? zatwierdzone przez WTF, oraz czy psuje on zawodnikowi. Od zawodnika wymagana b?dzie zmiana stroju je?li zostanie on uznany za niew?a?ciwy.

(Wyja?nienie #4)
Podest Zawodów: podest musi by? wybudowana zgodnie z nast?puj?cym diagramem

Diagram 1. Pole rozgrywek


Legenda:

Re - Tablica rejestruj?ca
A1 - Arbiter
S1,2,3,4,5,6 - s?dziowie
P1 - Strefa Zawodów
P2 - Zawodnik
P3 - Oczekuj?cy zawodnicy i trenerzy
P4 - Koordynator zawodów
Linie graniczne 1,2,3,4
A, B, C, D

Diagram 2. Podest zawodówArt.4 Zawodnik

 1. Kwalifikacje zawodników

  1) Posiadacz narodowo?ci uczestnicz?cej dru?yny

  2) Rekomendacja przez Narodowy Zwi?zek Taekwondo

  3) Posiadacz stopnia Poom, Dan wydanego przez WTF lub Kukkikwon

  4) Juniorzy (14-18 lat)

  5) Pierwszy podzia? Seniorów (19-30 lat)

  6) Drugi podzia? Seniorów (31-40 lat)

  7) Pierwszy podzia? Mistrzów (41-50 lat)

  8) Drugi podzia? Mistrzów (51 lat i wy?ej)

(Interpretacja)
Ograniczenia wiekowe Juniorów, Seniorów i Mistrzów bazuj? na roku, a nie na dacie, kiedy Mistrzostwa s? rozgrywane. Na przyk?ad, w Juniorach, zawodnicy s? pomi?dzy 14 a 17 rokiem ?ycia. W zwi?zku z tym, w Mistrzostwach Juniorów w Poomsae rozgrywanych 4 Wrze?nia 2006 roku, uczestnicy urodzeni pomi?dzy 1 Stycznia 1989 a 31 Grudnia 1992 roku, spe?niaj? niezb?dne warunki by uczestniczy? w tych zawodach.

 1. Stroje Zawodników

  1) Uczestnicy zobowi?zania s? do noszenia strojów zatwierdzonych przez WTF, usankcjonowanych na Mistrzostwach w Poomsae.

 1. Nadzór medyczny

  1) Na zawodach Taekwondo promowanych i sankcjonowanych przez WTF, ka?de u?ycie lub administracja ?rodkami dopinguj?cymi lub substancjami chemicznymi opisanymi w Zasadach Antydopingowych WTF jest zakazana.

  2) WTF mo?e zrealizowa? testy medyczne uznaj?c je przymusowymi w celu upewnienia si? czy uczestnik nie pope?ni? narusze? w Zasadach Antydopingowych WTF, i Ka?dy zwyci?zca który odmówi poddania si? tym testom lub któremu zostanie udowodnione, to ?e pope?ni? takie naruszenie, to wtedy zostanie usuni?ty z ko?cowej klasyfikacji. W zwi?zku z tym, nast?pny w kolejce w ko?cowej klasyfikacji zostanie og?oszony zwyci?zc?.

  3) Komisja Organizacyjna jest odpowiedzialna za realizacje testów medycznych.

  4) Wszystkie szczegó?y dotycz?ce kwestii dopingowych zostan? uporane zgodnie z Zasadami Antydopingowymi WTF.

Art.5 Klasyfikacja wspó?zawodnictwa

Zawodnicy mog? startowa? w wi?cej ni? jednej kategorii na zawodach chyba ze on/ona ograniczony/a jest przez p?e? lub wiek.

 1. M??czy?ni indywidualnie

 2. Kobiety indywidualnie

 3. M??czy?ni dru?ynowo

 4. Kobiety dru?ynowo

 5. Pary

Art.6 podzia? na grupy wiekowe i p?e?

 1. M??czy?ni, kobiety i mieszane kategorie s? podzieleni ze wzgl?du na wiek.

 2. Nie ma szczególnych ogranicze? dotycz?cych Poom/ Dan do konkurencji dru?ynowych.

 3. M??czy?ni i kobiety s? podzieleni wed?ug poni?szego schematu:

Przedzia?

Junior

Pierwszy
Senior

Drugi
Senior

Pierwszy
Mistrzowski

Drugi
Mistrzowski

Wiek

14-18

19-30

31-40

41-50

51 i starsi

Indywidualnie

M??czy?ni

1

1

1

1

1

Kobiety

1

1

1

1

1


Przedzia?

1-wszy

2-gi

Wiek

14-35

36 lub starsi

Pary

2

2

Dru?yny

M??czy?ni

3

3

Kobiety

3

3

Art.7 Metody wspó?zawodnictwa

 1. Wszystkie mi?dzynarodowe zawody uznawane przez WTF s? formowane z udzia?em co najmniej 4 krajów z nie mniej ni? 4 uczestników w ka?dym przedziale.

 2. System wspó?zawodnictwa jest podzielony jak ni?ej

 1. Pojedyncze eliminacje systemem turniejowym

 2. Ka?dy z ka?dym

 3. System eliminacji

 1. Runda fina?owa

Dwa poomsae musz? by? przedstawione przez ka?dego z finalistów.

(Wyja?nienie #1)
System eliminacji obejmuje eliminacje, pó?fina?y i fina?y.

(Wyja?nienie #2)
Eliminacje: zawodnicy przedstawiaj? 1 przymusowe Poomsae, po?owa z nich przechodzi do nast?pnej rundy bazuj?c na punktach jakie uzyskali.

(Wyja?nienie #3)
Pó?fina?y: jedno z trzech obowi?zkowych Poomsae z drugiej puli musi by? zaprezentowane, oraz zostanie wy?onionych o?miu finalistów na podstawie uzyskanych punktów

(Wyja?nienie #4)
Fina?: od zawodników wymagane jest przedstawienie dwóch pozosta?ych obowi?zkowych Poomsae z drugiej puli, które nie zosta?y zaprezentowane w wcze?niejszej rundzie. Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody.

(Wyja?nienie #5)
W ca?ym przebiegu zawodów, w??cznie z rundami eliminacyjnymi i pó?fina?ami, jedno przydzielone obowi?zkowe Poomsae ma by? zademonstrowane oprócz rundy fina?owej i systemu eliminacji.

Art.8 Autoryzowane Poomsae

Podzia? wiekowy

1 pula Poomsae

2 pula Poomsae

Juniorzy

(14-18 lat)

Taegeuk 4, 5, 6, 7 Jang

Taegeuk 8 Jang,
Koryo, Keumgang, Taeback

Pierwszy
Senior (19-30 lat)

Taegeuk 6, 7, 8 Jang Koryo

Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin

Drugi
Senior (31-40 lat)

Pierwszy
Mistrzowski (41-50 lat)

Taegeuk 8Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon

Drugi Mistrzowski
(51 i starsi)

Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Shipjin, Jitae,
Chonkwon, Hansu

Pary

14-35 lat

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo

Keumgang, Teaback,
Pyongwon, Shipjin

36 i starsi

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon


Dru?yny

14-35 lat

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo

Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin

36 i starsi

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyougwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon

Art.9 Rywalizacja w Poomsae

Regulacje w rywalizacji w Poomsae s? wybierane osobno

Art.10 Czas trwania zawodów

 1. Czas trwania zawodów w przedzia?ach

 1. Konkurencja indywidualna: od 1min do 2min

 2. Konkurencja dru?ynowa: od 1min do 2min

 3. Konkurencja par: od 1min do 2min

 4. Przerwa podczas fina?ów wynosi 1 min

(Interpretacja)
Odb?dzie si? jedno minutowa przerwa po og?oszeniu decyzji przez koordynatora zawodów.

Art.11 Ci?gni?cie losów

 1. Ci?gniecie losów jest przeprowadzane dzie? wcze?niej ni? pierwszy dzie? zawodów w obecno?ci urz?dnika WTF-u w??czaj?c delegata technicznego WTF-u i reprezentantów bior?cych udzia? pa?stw.

 2. Urz?dnicy przydzieleni do ci?gni?cia losów s? wyznaczeni na rzecz cz?onków bior?cych udzia? pa?stw nie prezentowanych na sesji.

 3. Kolejno?? losowania mo?e by? zmieniona zgodnie z decyzj? Kierownika Dru?yny na zebraniu.

Art.12 Zabronione czyny/Kary

 1. Kary za zabronione czyny s? oznajmiane przez Arbitra g?ównego.

 2. Kary s? zdefiniowane jako „Gam-jeon” (odliczenie punków za kar?)

 3. „Gam-jeon” przyznawane s? pod nast?puj?cymi, zabronionymi czynami:

 1. Wypowiadanie nieodpowiednich uwag lub jakichkolwiek uwag za z?e prowadzenie od zawodnika lub od trenera.

 2. Zgodnie z ocena przez s?dziego, trener zawodnika amatora lub praktykanta taekwondo powinni umie? si? zachowa? i mie? szacunek do kodeksu sprawowania.

 3. Sportowcy czy trenerzy nie powinni przerywa? lub stawa? na drodze koordynatorów zawodów ?rodku koordynowania przez nich zawodów.

 4. Je?li uczestnik zosta? oceniany twon(2) odliczeniami, s?dzia og?osi zawodnika przegranym przez punkty karne.

(Interpretacja)

Je?li uczestnik zbierze dwa „Gam-jeom” (odliczenie punktów za kar?), S?dzia og?osi uczestnika przegranym przez punkty karne. „Gam-jeom”, jak zdefiniowany w artykule, odwo?uje si? do odliczenia punktów za zachowanie które obra?a ducha wspó?zawodnictwa sportowego, raczej ni? do oceniania s?dziów co do dok?adno?ci w ocenianiu i prezentacji.

Art.13 Procedury zawodów

 1. Wywo?anie zawodnika

Wcze?niejsze trzy minutowe powiadomienie od zaplanowanego pocz?tku konkurencji, imiona zawodników zostan? zapowiedziane trzy razy w jednominutowych odst?pach. Ka?dy zawodnik który nie zjawi si? na Polu Zawodów w czasie jednej minuty od zaplanowanego startu konkurencji b?dzie uwa?any ?e wycofuje si? z dalszej rywalizacji i oddaje mecz.

 1. Inspekcja fizyczna i inspekcja stroju

Po wywo?aniu, uczestnik zostanie poddany fizycznej inspekcji oraz inspekcji stroju przy okre?lonym stoliku przez inspektora wydelegowanego przez WTF. Uczestnik nie powinien okaza? ?adnych oznak dezaprobaty, oraz nie b?dzie mia? przy sobie ?adnych obiektów które mog? uczyni? krzywd? innym uczestnikom.

 1. Wej?cie na Stef? Zawodów

Po inspekcji, uczestnik mo?e wej?? do Strefy Zawodów, opuszczaj?c stref? oczekuj?cych z jednym trenerem.

 1. Procedury przed i po rywalizacji

  1) Uczestnik zacznie po og?oszeniu „Joon-bi” (gotowy) oraz „Shi-jak” (start) przez koordynatora zawodów.

  2) Po zako?czeniu Poomsae, zawodnik powinien stan?? w respektowanej pozycji i zrobi uk?on w stron? koordynatora zawodów po komendzie „Ba-ro”(stop), „Cha-ryeot”    (uwaga), „Kyeong-rye” (uk?on). Uczestnik b?dzie w tym czasie oczekiwa? og?oszenia decyzji koordynatora w pozycji stoj?cej.

  3) S?dzia og?osi decyzje zwyci?zcy wed?ug wyników pozosta?ych s?dziów.

  4) Uczestnik wychodzi.

(Interpretacja)

Metody procedur wspó?zawodnictwa

(Wyja?nienie #1)
Oczekiwanie: Zawodnik czeka w strefie oczekuj?cych na wej?cie dla inspekcji fizycznej i inspekcji stroju.

(Wyja?nienie #2)
Wezwanie: uczestnik powinien czeka? w strefie dla oczekuj?cych a? do momentu wezwania go przez koordynatora.

(Wyja?nienie #3)
Wej?cie: Uczestnik wchodzi pod komend? koordynatora „Chool-jeon”

(Wyja?nienie #4)
System eliminacji: zawodnicy zmierza si? ze sob? i uk?oni? si? pod komenda koordynatora „Cha-rueot” i „Kyeong-rye”
- Turniej pojedynczych eliminacji: dru?yny niebieskie i czerwone wchodz? razem. Po oddaniu honorów, czerwona dru?yna wychodzi i dru?yna niebieska prezentuje si?.

(Wyja?nienie #5)
Pocz?tek pokazu: Pokaz zaczyna si? kiedy koordynator og?asza „gotowy" (joon-bee) i „start" (shi-jak)

(Wyja?nienie #6)
Zako?czenie demonstracji:
-System eliminacji: Uczestnicy pozostan? w gotowo?ci kiedy pokaz zostanie zako?czony z komend? koordynatora „powrót do pozycji wyj?ciowej" (Bah-roh)
-Turniej pojedynczych eliminacji: uczestnik z dru?yny niebieskiej prezentuje si? jako pierwszy. Po zako?czeniu demonstracji zawodnika z dru?yny czerwonej, obydwoje uczestnicy stoj? w pozycji gotowo?ci.

(Wyja?nienie #7)
-Gdy u?ywany jest elektroniczny system punktacji: s?dziowie wprowadzaj? w elektroniczne systemy swoje wyniki potwierdzaj?ce sum? ko?cow?.
-Gdy u?ywane s? karty: s?dziowie wpisuj? wynik na karty potwierdzaj?c tym samym wynik ko?cowy.

(Wyja?nienie #8)
-Gdy u?ywany jest elektroniczny system punktacji: suma punktów wprowadzona przez s?dziów zostanie ujawniona dla publiki na panelu punktowym.
-Gdy u?ywane s? karty: po zapisaniu rezultatów, wynik ko?cowy zostaje og?oszony.

(Wyja?nienie #9)
Odej?cie uczestnika: Po uk?onie poprzedzonym komend? koordynatora „uwaga" (cha-ryuh) i „uk?on" (kyung-rae) uczestnik wychodzi po komendzie „ wyj?cie(tuae-jahng)”

Art.14 Koordynator zawodów

 1. Kwalifikacje

  1) Komisja Organizacyjna nominuje zatwierdzonych przez WTF koordynatorów zawodów którzy s? posiadaczami Dana w Kukkikwonie i s? ekspertami w Taekwondo.

 1. Zadania

  1) Nominowanych zostanie 2 koordynatorów.

  2) Dwóch koordynatorów b?dzie weryfikowa? dane uczestników i wprowadza? i wyprowadza? ich z miejsca rozgrywania konkurencji, oraz asystowa? wspomagaj?cych urz?dników by zapewni? niezak?ócony przebieg zawodów.

(Interpretacja)
Koordynator powinien otrzyma? wst?pne szkolenie w relacji do turnieju.

Art.15 Kryteria punktacji

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z zasadami WTF-u.

 1. Dok?adno?? Technik w Poomsae

  1) Dok?adno?? podstawowych ruchów

  2) Szczegó?y ka?dego poomsae

 1. Prezentacja

  1) Bieg?o??

  1. Dok?adno?? w wachlarzu ruchów

  2. Równowaga

  3. Szybko?? i si?a

  2) Ekspresja

  1. Si?a/Szybko??/Rytm

  2. Ekspresja energii

*Szczegó?owe kryteria oceniania s? okre?lone w za??czniku Kryteria Oceniania

Art.16 Metody przyznawania punktów

 1. Ca?kowita liczba punktów to 10.0

 2. Dok?adno??

1) Podstawowy wynik to 5.0

2) 0.1 punktu zostanie odj?te za ka?dym razem gdy uczestnik nie wykona podstawowych ruchów lub zwi?zanych z dok?adno?ci? danego Poomsae.

3) o.5 punktu zostanie odj?te za ka?dym razem gdy uczestnik pope?ni b??d który uwa?any jest bardziej powa?ny ni? w wcze?niejszej kwestii na podstawowych ruchach lub maj?cych zwi?zek z danym Poomsae.

     3. Prezentacja

1) Podstawowy wynik to 5.0

2) Bieg?o??

a. W te?cie bieg?o?ci, 0.1 punktu zostanie odj?te je?eli uczestnik nie spe?ni kryteriów równowagi, szybko?ci i si?y u?ytych precyzyjnie

b. W te?cie bieg?o?ci, 0.5 punktu zostanie odj?te za ka?dym razem gdy uczestnik pope?ni b??dy uznane bardziej powa?nymi ni? w poprzedniej kwestii na podstawie si?y, szybko?ci, rytmu i si?y energii.

3) Ekspresja

a. W cz??ci ekspresji, 0.1 punktu zostanie odj?te za ka?dym razem gdy uczestnik nie wyrazi si?y, szybko?ci, rytmu i si?y energii poprawnie.

b. W cz??ci ekspresji, 0.5 punktu zostanie odj?te za ka?dym razem gdy uczestnik pope?ni b??dy uznane bardziej powa?nymi ni? w poprzedniej kwestii na podstawie si?y, szybko?ci, rytmu i si?y energii.

4) Odejmowanie punktów

a. Je?eli zawodnik przekroczy limit czasu, 0.5 punktu zostanie odj?te od wyniku ko?cowego.

b. Je?eli zawodnik przekroczy lini? graniczn?, 0.5 punktu zostanie odj?te od wyniku ko?cowego.

5) Podliczanie punktów

a. Prezentacja i dok?adno?? zostan? ocenione.

b. Kiedy wyniki zostan? podliczone ?rednia wszystkich wyników przyznanych przez ro?nych s?dziów, najwy?sza i najni?sza ocena za przedstawion? dok?adno?? i prezentacje nie b?d? brane pod uwag?.

c. Wszystkie kary zgromadzone podczas prezentacji zostan? wzi?te pod uwag? i odj?te od wyniku ko?cowego.

Art.17 Podanie wyników

 1. Wynik ko?cowy zostanie og?oszony zaraz po zestawieniu ko?cowego wyniku s?dziów.

 2. W przypadku u?ycia elektronicznych tablic:

  1) S?dziowie wprowadzaj? punkty w elektroniczne przyrz?dy po zako?czeniu pokazu Pomsae, pó?niej suma wszystkich punktów zostanie automatycznie wy?wietlona na monitorze.

  2) Wynik Ko?cowy (?rednia punktów) i punkty indywidualne zostanie wy?wietlone na monitorze poprzedzaj?c to wszystko skasowaniem najwy?szych i najni?szych wyników po?ród s?dziów.

 1. W przypadku r?cznego przyznawania punktów

1) Koordynator powinien za ka?dym razem zebra? karty z wynikami i przekaza? natychmiast do stolika tablic rejestruj?cych zaraz po zako?czeniu Poomsae.

2) Przy stoliku tablic rejestruj?cych zostanie og?oszony ko?cowy wynik s?dziemu, poprzedzaj?c to skre?leniem najwy?szych i najni?szych ocen, i og?oszeniem wyniku ko?cowego lub wy?wietleniem go.

Art.18 Decyzja i og?oszenie zwyci?zcy

 1. Zwyci?zc? zostanie uczestnik który zosta? nagrodzony najwy?sz? sum? punków.

 2. W razie remisu, zwyci?zc? zostanie uczestnik który uzyska wi?cej punktów i prezentacji. W razie dalszego remisu , dogrywka zostanie przeprowadzona by zdeterminowa?. S?dzia zdecyduje które Poomsae ma zosta? oceniane.

 3. Dogrywka b?dzie figurowa? jedno z obowi?zkowych Poomsae. Poprzedni wynik nie b?dzie w ?aden sposób dotyczy? wyniku z dogrywki.

 4. W przypadku dalszego remisu po dogrywce , zwyci?zc? zostanie ten zawodnik który zosta? nagrodzony wi?ksz? ilo?ci? punktów w sumie, wliczaj?c w to najwy?sz? i najni?sz? not? które wcze?nie nie zosta?y wliczane w gromadzeniu punktów.

 5. Decyzje

  1) Wygrana przez wynik

  2) Wygrana przez decyzje S?dziego by Zatrzyma? Zawody

  3) Wygrana przez wycofanie si? zawodnika

  4) Wygrana przez dyskwalifikacje przeciwnika

  5) Wygrana przez ilo?? kar przeciwnika

(Wyja?nienie #1)
Wygrana na punkty:
Zwyci?zc? jest maj?cy wy?sz? ?redni? ilo?? punktów.

(Wyja?nienie #2)
Decyzja S?dziego o Zatrzymaniu Zawodów:
Podczas turnieju s?dzia lub leka? z komisji ustala czy zawodnik jest w stanie dalej kontynuowa? wspó?zawodnictwo, nawet po (1)minucie przerwy od powrotu do zdrowia, (2) lub gdy zawodnik lekcewa?y komend? do kontynuacji, s?dzia og?osi konkurs za zako?czony i przeciwny zawodnik zostanie og?oszony jako zwyci?zc?.

(Wyja?nienie #3)
Wygrana przez wycofanie si? przeciwnika:
Zwyci?zca jest okre?lany podczas gdy przeciwnik si? wycofa

 1. Gdy uczestnik wycofuje si? z zawodów w zwi?zku z kontuzja lub z innych powodów.
 2. Gdy trener rzuci r?cznikiem na plac by zapowiedzie? przegrana w zawodach.

(Wyja?nienie #4)
Wygrana przez dyskwalifikacj? przeciwnika:
Gdy zawodnik traci swój status uczestnika zawodów przed ich rozpocz?ciem, przeciwny uczestnik zostaje og?oszony zwyci?zc?.

(Wyja?nienie #5)
Wygrana przez ilo?? kar przeciwnika:
Podczas Konkurencji gdy zawodnik uzyska dwa „Gam-jeom”(Odliczanie punktów za kar?), tak jak opisane w Art.12.3, przeciwnik zostaje og?oszony zwyci?zc?.

Art.19 Procedury zawieszenia zawodów

Gdy konkurs ma by? zatrzymany podczas trwania zawodów, s?dzia musi wzi?? pod uwag? procedury zawarte w tym Artykule.

 1. W czasie zawieszenia zawodów, s?dzia zarz?dza stolikowi tablic rejestruj?cych by zawiesi? pilnowanie czasu. W tym samym czasie, koordynator zawodów musi zbada? przyczyn? dla przerwy w zawodach.

 2. W razie gdy zawody zosta?y zatrzymane przez problemy zwi?zane z uczestnikiem, i je?eli ten uczestnik nie okazuje woli by kontynuowa? zawody w czasie dwóch minut, s?dzia og?osi jego przeciwnika zwyci?zc?. W przypadku gdy zatrzymanie zawodów nie jest zwi?zane z uczestnikiem, problem zostanie rozwi?zany szybko i nast?pna szansa do przedstawienia zostanie dana temu zawodnikowi.

 3. Wszystkie inne problemy które mog? powsta? zostan? rozwi?zane podczas zebrania s?dziów zwi?zanych z t? konkurencj?, Prezes Komisji do spraw Poomsae, oraz Cz?onków Nadzoruj?cych Zawody.

Art. 20 S?dziowie

 1. Kwalifikacje

  1) S?dziowie: posiadacze Mi?dzynarodowego Certyfikatu S?dziowskiego w Poomsae zarejestrowany w WFT.

  2) Arbiter: Posiadacz 1-wszej klasy Mi?dzynarodowego Certyfikatu S?dziowskiego w Poomsae zarejestrowany w WFT.

 1. Obowi?zki

1) Arbiter

a. Arbiter ma obowi?zek udokumentowa? ka?dy wa?ny punkt.

b. Arbiter og?asza zwyci?zc? i wydaje „Gam-jeom”(punkty karne). Arbiter o?wiadcza to werdykt tylko po zatwierdzeniu go przez s?dziów.

c. Arbitrowi zezwala si? na zwo?anie s?dziów podczas trwania zawodów, je?li zajdzie taka potrzeba.

2) S?dziowie

a. S?dziowie maja za zadanie udokumentowanie ka?dego wa?nego punktu

b. S?dziowie og?aszaj? swój werdykt nieomylnie je?li wyjdzie taka pro?ba od arbitra.

     3. Klasyfikacja s?dziów

1) S?dziowie podzieleni s? wed?ug nast?puj?cych kategorii:

a. Kategoria 1: s?dziowie posiadaj?cy 3 klas? Mi?dzynarodowego Certyfikatu S?dziowskiego w Poomsae i 4 lub 5 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, maj? prawo do s?dziowania Juniorów.

b. Kategoria 2: s?dziowie posiadaj?cy 2 klas? Mi?dzynarodowego Certyfikatu S?dziowskiego w Poomsae i 6 lub 7 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, maj? prawo do s?dziowania Juniorów i Seniorów.

c. Kategoria 3: s?dziowie posiadaj?cy 1 klas? Mi?dzynarodowego Certyfikatu S?dziowskiego w Poomsae i co najmniej 8 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, maj? prawo do s?dziowania Juniorów i Seniorów oraz Mistrzów.

     4.Strój s?dziego

1) S?dziowie s? zobowi?zani do noszenia stroju desygnowanego przez WTF.

2) S?dziowie nie mog? nosi? ani wnosi? ?adnych materia?ów na teren zawodów które mog?yby przeszkodzi? w zawodach.

(Interpretacja)
Przewodnicz?cy z Rady Nadzoruj?cej Zawody ma prawo poprosi? Delegata Technicznego do zmiany s?dziów na zawodach je?li ci zostali niew?a?ciwie przypisani, lub kiedy jest os?dzone przez Rad? Nadzoruj?c? Zawody ?e przypisani s?dziowie niesprawiedliwie prowadz? zawody lub pope?nili nieuzasadnione b??dy.

Art.21 Tablice rejestruj?ce

 1. Tablice rejestruj?ce maj? za zadanie mierzenie czasu zawodów, w??cznie z zawieszonym czasem podczas zawodów. Tablice tak?e podliczaj?, zapisuj?, og?aszaj? i wy?wietlaj? wynik ko?cowy.

Art.22. Formowanie i przydzia? s?dziów

 1. Sk?ad s?dziowski

  1) Siedmioosobowy sk?ad s?dziowski: 1 Arbiter, 6 s?dziów

  2) Pi?cioosobowy sk?ad s?dziowski: 1Arbiter, 4 s?dziów

 1. Przydzia? s?dziów

  1) Przydzia? s?dziów i arbitrów zostanie wydany po ustaleniu harmonogramu zawodów.

  2) S?dziowie i arbitrzy tej samej narodowo?ci co startuj?cy zawodnik nie zostan? przydzieleni do takiego konkursu. Jednak?e, wyj?tek nast?puje tylko wtedy gdy liczba s?dziów jest niewystarczaj?ca, jak to mo?e si? wydarzy?.

Art. 23 Inne kwestie niewyszczególnione w zasadach wspó?zawodnictwa.

 1. Sk?ad Rady Nadzoruj?cej Zawody

  1) Kwalifikacje cz?onkowskie: nadzoruj?cy zawody z WTF-u lub osoby z dostatecznym do?wiadczeniem w Taekwondo posiadaj?cy co najmniej 6 Dan rekomendowany przez Prezydenta WTF w Kukkikwonie, Sekretarza Generalnego . Delegatem technicznym b?dzie by?y cz?onek urz?du.

  2)Struktura: jeden Przewodnicz?cy i nie wi?cej ni? siedmiu cz?onków plus Delegat Techniczny.

  3) Procedury mianowania: Przewodnicz?cy i cz?onkowie Rady Nadzoruj?cej Zawody zostaj? wyznaczeni przez Prezydenta WTF, za rekomendacja Sekretarza Generalnego WTF.

 1. Obowi?zki: Rada Nadzoruj?ca Zawody ma za zadanie wprowadza? korekty w mylnych ocenach zgodnie z decyzj? uwzgl?dniaj?c? wniesiony protest i powzi?? akcje dyscyplinarne przeciw s?dziom którzy pope?nili b??d w ocenie lub innym niegodnym zachowaniu, którego rezultat b?dzie odnotowany dla Sekretarza Generalnego WTF. Rada Nadzoruj?ca Zawody jest tak?e upowa?niona do Na miejscowej Komisyjnej Sankcji jednocze?nie na zawodach dla spraw zwi?zanych z prowadzeniem zawodów.

 2. Procedury w razie wniesienia Protestu

  1) W razie jakichkolwiek obiekcji da arbitra zawodów, oficjalny delegat dru?yny ma prawo do z?o?enia karty protestu zgodna dla WTF, wraz z op?at? za protest w kwocie US200$, do Rady Nadzoruj?cej Zawody w przeci?gu 10 min po zako?czeniu pokazu, by zapewni? ?e decyzja o rezultacie zostanie rozpatrzona po 30min.

  2) Rozwa?enie protestu przez Rad? Nadzoruj?c? Zawody zostanie rozpatrzona; wykluczaj?c tych cz?onków których narodowo?? jest ta sama co sk?adaj?cego protest zawodnika. Wi?kszo?? decyduje o wyniku rozpatrzenia protestu.

  3) Do ustalenia faktów, cz?onkowie Rady Nadzoruj?cej Zawody mog? zwo?a? s?dziów przeciwko którym wysuni?to protest i przes?ucha? ich.

  4) Werdykt wydany przez Rad? Nadzoruj?c? Zawody jest ostateczny i nie mo?e by? wysuni?te ?adne inne odwo?anie od tej decyzji.

     4. Procedury sankcjonowania

1) Prezydent WTF lub Sekretarz Generalny, lub w wyniku nieobecno?ci, Delegat Techniczny mog? rozwa?a? nad spraw? by powzi?? natychmiastow? akcje dyscyplinarn? gdy jakiekolwiek z poni?szych zachowa? ma miejsce:

a. Wmieszanie si? w prowadzenie zwodów

b. Podjudzanie widzów lub rozpowszechnianie fa?szywych pog?osek

2) Je?li zachodzi uzasadniony powód do ponownego przegl?dni?cia sprawy, Na miejscowa Komisja Sankcji zostanie na?o?ona i zostanie na?o?ona natychmiastowa akcja dyscyplinarna. Rezultat zostanie og?oszony w arenie i sprawozdanie zostanie wys?ane do Sekretarza Generalnego.

3) W celu ustalenia faktów, Na miejscowa Komisja Sankcji mo?e wezwa? osoby zamieszane i przes?ucha? je.

(Interpretacja)
Rada Nadzoruj?ca Zawody musi by? z?o?ona z co najmniej pi?ciu spe?niaj?cych niezb?dne warunki i liczba cz?onków musi by? nieparzysta je?li przewy?sza pi?ciu cz?onków.

(Wyja?nienie #1)
Cz?onkowie tej samej narodowo?ci: Ka?dy cz?onek Na miejscowej Komisji Sankcji który jest tej samej narodowo?ci co uczestnik lub trener zamieszany zostanie odsuni?ty od g?osowania. We wszystkich przypadkach, liczba osób w komisji musi by? nieparzysta. Je?eli Przewodnicz?cy jest tym który nie spe?nia wymaganych warunków, zostaje wybrany tymczasowy Przewodnicz?cy przez pozosta?ych cz?onków komisji.

(Wyja?nienie #2)
Zast?pienie S?dziów: Przewodnicz?cy Na miejscowej Komisji Sankcji mo?e zaproponowa? Delegatowi Technicznemu do zmiany danego s?dziego. Ponadto, Delegat Techniczny mo?e poinstruowa? Arbitra Przewodnicz?cego o zast?pieniu zamieszanego s?dziego.

(Wyja?nienie #3)
Procedery Obrad: Procedury obrad by og?osi? rozwi?zanie

1) Po przejrzeniu powodów protestu, Rada Nadzoruj?ca Zawody wpierw zdecyduje czy protest jest „Dopuszczalny ” czy jest „Nie do przyj?cia” do obrady.

2) Je?li konieczne, Rada mo?e wys?ucha? opinii od arbitra i s?dziów, którzy zebrani zdecyduj? wraz z Rad?.

3) Rada przejrzy pisemne zapisy na mocy których widoczna decyzja zosta?a wydana w zawodach.

4) Po naradzie, Rada wyda sekretne g?osowanie by zdecydowa? wi?kszo?ciow? liczb? g?osów o werdykcie.

5) Przewodnicz?cy Rady spisze protokó? dotycz?cy wyniku obrad i wyg?osi wynik publicznie.

6) Przymusowe dzia?anie zostanie wykonane zgodne z decyzj? Rady.

(1) B??dy w og?aszaniu wyników meczy: b??dy w podliczeniach wyników meczy lub nie zidentyfikowanie zawodnika zostanie wycofana w wyniku decyzji

(Wyja?nienie #4)
Na miejscowa Komisja Sankcji: procedury obrad odpowiadaj? tym z Rady Nadzoruj?cej Zawody, a szczegó?y dotycz?ce sankcji odpowiadaj? tym z Regulacji Sankcji.