Numer kontaktowy do trenera: 601 339 607
SP nr 60, ul. Boh. Kragujewca 10
Poniedzia?ki i ?rody
Dzieci - ma?a sala:
  • 18:00-19:00 (m?odsze dzieci)
  • 19:00-20:00 (starsze dzieci)
Doro?li i m?odzie? - du?a sala:
  • 19:00-20:00 
SP nr 46, ul. Kombatantów 2
Wtorki i czwartki
Du?a sala:
  • 18:30-19:30 

1. Op?ata miesi?czna za treningi 150 z? (w przypadku rodziny 120 z? od osoby).

2. Zapisy prowadzimy od 6 roku ?ycia 

3. Aktualne badania lekarskie, wa?ne przez pó? roku podpisane przez lekarza medycyny sportowej. Badania w ramach NFZ mo?na wykona?:

  • ul. Rejtana 1 Bydgoszcz - Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska,
  • tel. 52 322 20 91
  • ul. Ko?ciuszki 35 - Przychodnia VITAMED, tel. 52 347 88 15 (lekarz sportowy - wtorki godz. 9:00-12:00)


Ponad to uprawnienia do wykonywania bada? sportowo-lekarskich posiadaj?:

  • lek.med. specjalista medycyny sportowej Andrzej Kuczy?ski, tel. 52 381 91 38
  • lek.med. specjalista medycyny sportowej Krzysztof Gawe?, tel. 602 377 757