Dariusz ?wikli?ski

ur. 21 lipca 1962r.
5 Dan WTF, 4 Dan ITF

Kliknij poni?ej, ?eby zobaczy?:
Egzaminy Mistrzowskie


Sztuki walki praktykuje od kwietnia 1978 r.

Taekwondo zajmuje si? od kwietnia 1984 r.

Osoby, które odegra?y znacz?c? rol? na drodze „do” D.?. w Tae Kwon:

 • Henryk Ficek (Gda?sk, Koszalin)

 • Artur Skrzek (Olsztyn)

 • Tadeusz ?oboda (Lublin)

 • Dariusz Nowicki (Olsztyn)

Instruktor rekreacji ze specjalno?ci? karate od pa?dziernika 1984 r.

Absolwent pierwszego w Polsce kursu instruktorów sportu ze specjalno?ci? Taekwondo w sierpniu 1987r. (organizatorem by? Polski Zwi?zek Karate – nie istnia? jeszcze wówczas ?aden polski zwi?zek Taekwondo).

Mistrz Polski w rozbiciach na I Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF 1988 r.

Trener dru?yny – IV miejsce w klasyfikacji generalnej na I Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF 1988 r. (poprzednio dru?yna ta zajmowa?a 3-krotnie III miejsce w klasyfikacji generalnej na turniejach ogólnopolskich).

Egzaminator zwi?zkowy nieprzerwanie od 1987 r. do dnia dzisiejszego.

Jeden z prekursorów Taekwondo i Kick boxingu w Polsce na obszarze pomi?dzy Warszaw? i Olsztynem. Bezpo?redni za?o?yciel sekcji i klubów Taekwondo w 7 miejscowo?ciach na tym terenie.

S?dzia Taekwondo: s?dziowa? Mistrzostwa Polski, by? jednym z dwóch polskich s?dziów jacy dopuszczeni zostali do s?dziowania w trakcie serii meczów Polska – Korea w Olsztynie w 1988 r., pe?ni? funkcj? s?dziego g?ównego strefy pó?nocno-wschodniej.

S?dzia Kick boxingu.

W pierwszej po?owie lat 90-tych wspó?pracowa? z nowo powsta?? w Polsce i na ?wiecie Global Taekwondo Federation – GTF. Nastoletni wychowankowie D.?. zdali z wyró?nieniem egzaminy na czarne pasy przed liderem tej organizacji, Mistrzem Park Jong Tae 9 Dan, a pó?niej w pierwszych Mistrzostwach Polski GTF zdobyli tytu?y Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

Trener wielu czarnych pasów i sportowców zdobywaj?cych laury na zawodach krajowych i zagranicznych najwy?szej rangi.

Pierwszy trener tak znakomitych zawodników z Olsztyna jak Beata Przew?ocka, Agnieszka Benedict, Piotr Hatowski, Aleksander Rychlik.

Od 1999 roku mieszka i propaguje Taekwondo w Bydgoszczy.

Cz?onek za?o?yciel Bydgoskiego Klubu Taekwondo i cz?onek pierwszego Zarz?du BKT w 2001 roku.

Autor „Podr?cznika Taekwondo” - rok wydania 2001.

W latach 2007 – 2010 cz?onek pierwszej polskiej komisji egzaminacyjnej na czarne pasy z uprawnieniami z g?ównej siedziby WTF Kukkiwon.

Trener polskiej kadry narodowej na X Mistrzostwa Europy Poomsae w Genui – maj 2011 r.

Aktualnie pe?ni funkcj? Prezesa Zarz?du Bydgoskiego Klubu Taekwondo.

Do dnia dzisiejszego jego uczniowie w Bydgoszczy zdali ??cznie 34 egzaminy na czarne pasy – wszystkie bez poprawek, odnie?li wiele sukcesów sportowych na arenie krajowej i zagranic?, wzi?li udzia? w wielu pokazach Taekwondo (m. in. w przerwie inauguracyjnego meczu w nowo otwartej hali ?uczniczka), oraz pojawiali si? wielokrotnie w mediach – prasa, radio, TVP 3. Za najbardziej spektakularne osi?gni?cia mo?na uzna?:

1) Debiut BKT na arenie ogólnopolskiej 23 listopada 2002 roku w V Pucharze Bielan w Warszawie. W konkurencji Poomsae 5-cio osobowa ekipa osi?gn??a nast?puj?ce wyniki:

 • Daria ?wikli?ska – z?oto w kategorii dziewcz?t

 • Bart?omiej Reszka – z?oto w kategorii ch?opców

 • dru?yna w sk?adzie: Bart?omiej Reszka, Przemys?aw Kalitowski, Micha? Kwiecie? – z?oto w kategorii dru?yn

 • Bydgoski Klub Taekwondo zaj?? V miejsce w Klasyfikacji Generalnej

 • Daria i Bartek Reszka zakwalifikowali si? jako 2 z 4 osób do dodatkowego fina?u „The Best of the Best”, rozgrywanego w trakcie uroczystego otwarcia imprezy, gdzie rywalizowali w ?wietle jupiterów przy wygaszonych du?ych ?wiat?ach

2) debiut na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y w 2007 roku – wystartowa?a 3-osobowa ekipa w sk?adzie: Daria ?wikli?ska, Natalia Stawi?ska, Patryk Pepeta – wszyscy zdobyli tytu?y Mistrzów Polski. W nast?pnym, 2008 roku Daria przesz?a do kategorii junior, a Natalia i Patryk ponownie zdobyli tytu?y Mistrzów Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y (junior m?odszy - kadet).

3) Patryk Pepeta zdoby? srebrny medal na mi?dzynarodowym turnieju klasy A German Open 2008 – BKT w klasyfikacji generalnej uplasowa?o si? wy?ej ni? polska kadra narodowa

4) Jako jedna z pierwszych polskich zawodniczek Daria ?wikli?ska zdoby?a br?zowy medal na mi?dzynarodowym turnieju klasy A Dutch Open 2009, tradycyjnie jednym z najsilniej obsadzonych turniejów na ?wiecie. Daria w brawurowym stylu znokautowa?a Holenderk?, wygra?a 3:0 z reprezentantk? kadry narodowej Niemiec, z?otym punktem wygra?a z reprezentantk? kadry narodowej Meksyku i jednym trafieniem przegra?a walk? o fina? z reprezentantk? USA prowadzon? przez trenera kadry olimpijskiej Stanów, Lopeza

5) Po 3-krotnym zwyci?stwie dru?ynowym w I, II i III Technicznych Mistrzostwach Polski reprezentanci BKT zostali wytypowani do udzia?u w Mistrzostwach Europy Poomsae: 

 • w roku 2009 Daria ?wikli?ska i Przemys?aw Kalitowski 
 • w roku 2011 Daria ?wikli?ska, Marta Wojciechowska, Bartosz ?wikli?ski, Patryk Pepeta


"Ten, kto pozb?dzie si? obaw i nauczy si? rozlu?nia? i rozci?ga? swoje mi??nie, zawsze b?dzie móg? do tej umiej?tno?ci powróci?,
podobnie jak do p?ywania czy jazdy na rowerze.
W wi?kszo?ci przypadków problem rozci?gni?cia mi??ni le?y bowiem w sferze psychicznej, a nie fizycznej."