STATUT BYDGOSKIEGO KLUBU TAEKWONDO

do pobrania w formacie .PDF

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Bydgoski Klub Taekwondo zwany dalej "Klubem" posiada osobowo?? prawn?.

§ 2.

Terenem dzia?ania Klubu jest województwo kujawsko-pomorskie, a siedzib?  w?adz miasto Bydgoszcz.

§ 3.

Klub dzia?a zgodnie z porz?dkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z ustaw? Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4.

Klub posiada swój symbol i znak oraz u?ywa piecz?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Klub opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej swoich cz?onków. Do prowadzenia swych spraw mo?e zatrudnia? pracowników.

§ 6.

Klub mo?e by? cz?onkiem innych organizacji i zwi?zków sportowych umo?liwiaj?cych lepsze warunki dzia?ania.

 

Rozdzia? II

Cele i sposoby dzia?ania

§ 7.

Celem Klubu jest upowszechnianie, rozwój i popularyzacja Taekwondo.

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników,

  2. organizowanie zawodów i imprez sportowych,

  3. szkolenie i doszkalanie instruktorów oraz s?dziów we wspó?pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

  4. udzia? w systemie wspó?zawodnictwa,

  5. udzia? w obozach szkoleniowych, seminariach, pokazach i innych tym podobnych imprezach,

  6. prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i zagranic?,

  7. organizowanie egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie zgodnie z obowi?zuj?cymi w tej mierze przepisami,

  8. czuwanie nad nale?ytym poziomem etycznym zawodników,

  9. prowadzenie i organizowanie zaj?? sportowych o charakterze ogólnorozwojowym dla osób poni?ej 11 roku ?ycia,

 10. upowszechnianie wiedzy o Taekwondo poprzez pisanie i wydawanie broszur, pism i publikacji oraz innych materia?ów szkoleniowych.

 § 9.

Klub mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, na ogólnych zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej Klubu s?u?y realizacji celów statutowych i nie mo?e by? podzielony mi?dzy jego cz?onków.

 

Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 10.

  1. Cz?onkami Klubu mog? by? osoby fizyczne i prawne.

  2. Osoba prawna mo?e by? jedynie wspieraj?cym cz?onkiem Klubu.

§ 11.

Cz?onkowie Klubu dziel? si? na:

  1. zwyczajnych

  2. wspieraj?cych

  3. honorowych

  4. adeptów

§ 12.

Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba w wieku 16-18 lat posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych, która wniesie pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Klubu i zostanie przyj?ta przez Zarz?d Klubu, z tym ?e w sk?adzie Zarz?du Klubu wi?kszo?? musz? stanowi? osoby o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.

§ 13.

Cz?onkiem adeptem mo?e zosta? osoba poni?ej 16 lat, za zgod? przedstawicieli ustawowych, która wniesie pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Klubu i zostanie przyj?ta przez Zarz?d Klubu. Przedstawiciele ustawowi cz?onków adeptów mog? bra? udzia? w Walnym Zebraniu jako zaproszeni go?cie.

§ 14.

1. Cz?onkiem wspieraj?cym mog? by? osoby prawne lub pe?noletnie osoby fizyczne, które zg?osz? ch?? pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostan? przyj?te przez Zarz?d.

2. Cz?onek wspieraj?cy b?d?cy osob? prawn? dzia?a w Klubie przez pe?nomocnika.

§ 15.

Godno?? cz?onka honorowego mo?e by? nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wnios?a szczególne zas?ugi dla rozwoju Klubu. Godno?? cz?onka honorowego nadaje Zarz?d Klubu.

§ 16.

Cz?onkowie zwyczajni i cz?onkowie adepci zobowi?zani s?:

  1. realizowa? cele statutowe Klubu,

  2. przestrzega? postanowie? statutu Klubu jak równie? uchwa? podj?tych przez jego organy,

  3. terminowo op?aca? sk?adki cz?onkowskie,

  4. ochroni? w?asno?? Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego cz?onków.

§ 17.

Cz?onek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do w?adz Klubu,

 2. poddawania ocenie dzia?alno?ci Klubu oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec w?adz Klubu,

 3. korzystania ze wszystkich urz?dze? i sprz?tu sportowego b?d?cego w?asno?ci? Klubu oraz innych udogodnie? jakie stwarza Klub swoim cz?onkom,

 4. reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznak Klubu.

§ 18.

 1. Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi maj? wszelkie prawa i obowi?zki cz?onków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego.

 2. Cz?onkowie adepci maj? wszelkie prawa i obowi?zki cz?onków zwyczajnych oprócz prawa  uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do w?adz Klubu.

§ 19.

Cz?onkostwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. ?mierci lub utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspieraj?cego,

  2. wyst?pienia dobrowolnego zg?oszonego na pi?mie,

  3. wykluczenia z Klubu decyzj? Zarz?du w przypadku:

a/dzia?ania na szkod? Klubu,

b/nieprzestrzegania postanowie? statutu, regulaminów i przepisów,

c/nieop?acania sk?adek cz?onkowskich przez trzy miesi?ce,

  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia s?du powszechnego orzekaj?cego kar? dodatkow? w postaci pozbawienia praw publicznych,

  5. pozbawienia cz?onkostwa honorowego w wyniku uchwa?y Zarz?du,

  6. rozwi?zania si? Klubu.

 

Rozdzia? IV

W?adze Klubu

§ 20.

W?adzami Klubu s? :

  1. Walne Zebranie

  2. Zarz?d

  3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Kadencja w?adz Klubu trwa dwa  lata. Na czas trwania kadencji osoby pe?ni?ce funkcje w Zarz?dzie i Komisji Rewizyjnej zostaj? zwolnione z op?at cz?onkowskich.

 

Walne Zebranie

§ 22.

Najwy?sz? w?adz? Klubu jest Walne Zebranie, które zwo?ywane jest przez Zarz?d w trybie zwyczajnym raz do roku.

§ 23.

Walne Zebranie podejmuje uchwa?y we wszystkich sprawach Klubu w szczególno?ci:

  1. planów dzia?alno?ci Klubu,

  2. sprawozda? z dzia?alno?ci ust?puj?cych w?adz Klubu,

  3. udzielania absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  4. wyboru prezesa, Zarz?du, Komisji Rewizyjnej,

  5. zmian w statucie,

  6. odwo?a? od decyzji Zarz?du w sprawie wykluczenia b?d? zawieszenia w prawach cz?onka Klubu,

  7. rozwi?zania si? Klubu.

§ 24.

 1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecno?ci co najmniej 2/3 cz?onków uprawnionych do g?osowania w pierwszym terminie.

 2. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. pó?niej od pierwszego terminu - bez wzgl?du na liczb? osób uprawnionych do g?osowania.

§ 25.

Uchwa?y Walnego Zebrania zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, o ile inne postanowienia statutu nie stanowi? inaczej.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane na wniosek Zarz?du Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogó?u cz?onków.

§ 27.

Zarz?d Klubu jest zobowi?zany zwo?a? Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ci?gu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego obrad mog? by? tylko sprawy, dla których zosta?o zwo?ane.

§ 28.

O terminie, miejscu i porz?dku obrad Walnego Zebrania zawiadamia cz?onków Zarz?d Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 29.

W Walnym Zebraniu bior? udzia?:

  1. cz?onkowie zwyczajni, cz?onkowie honorowi i wspieraj?cy - z g?osem stanowi?cym,

  2. zaproszeni go?cie - z g?osem doradczym.

§ 30.

G?osowanie na Walnym Zebraniu jest jawne lub tajne, w zale?no?ci do decyzji Walnego Zebrania.

 

Zarz?d

§ 31.

Zarz?d Klubu sk?ada si? z 3-5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. W wypadku wyboru trzyosobowego Zarz?du funkcj? skarbnika pe?ni sekretarz. Zarz?d konstytuuje si? w ci?gu siedmiu dni po wyborach.

§ 32.

Do kompetencji Zarz?du Klubu nale?y:

  1. reprezentowanie Klubu na zewn?trz,

  2. realizowanie uchwa? Walnego Zebrania,

  3. kierowanie ca?okszta?tem dzia?alno?ci Klubu,

  4. uchwalanie planów dzia?ania i planów finansowych Klubu,

  5. realizacja wytycznych organów nadrz?dnych w zakresie rozwoju Taekwondo,

  6. powo?ywanie i odwo?ywanie pe?nomocników Zarz?du, komisji roboczych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu,

  7. przyjmowanie cz?onków Klubu oraz ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich op?acanych kwartalnie z góry,

  8. dokooptowanie 1/3 liczby cz?onków Zarz?du, którzy ubyli w trakcie kadencji.

§ 33.

W posiedzeniach Zarz?du bior? udzia? jego cz?onkowie z g?osem stanowi?cym. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej i inne osoby zaproszone mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du z g?osem doradczym.

§ 34.

Uchwa?y Zarz?du Klubu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków. W razie równej liczby g?osów, rozstrzygaj?cy jest g?os przewodnicz?cego posiedzenia.

§ 35.

Posiedzenia Zarz?du Klubu zwo?ywane s? w miar? potrzeb. Nie rzadziej jednak ni? cztery razy w roku.

 

Komisja Rewizyjna

§ 36.

Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków, w tym przewodnicz?cego i sekretarza.

§ 37.

Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:

  1. czuwanie nad ca?okszta?tem dzia?alno?ci Klubu, a w szczególno?ci jego Zarz?du,

  2. kontrolowanie dzia?alno?ci statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej raz w roku,

  3. badanie okresowych sprawozda? i bilansów,

  4. ??danie wyja?nie? i wyst?powanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikaj?cymi z kontroli,

  5. sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci Walnemu Zebraniu i wyst?powanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust?puj?cego Zarz?du.

 

Rozdzia? V

Nagrody i kary

§ 38.

Cz?onkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowi?zków oraz aktywny udzia? w dzia?alno?ci Klubu mog? by? wyró?niani lub nagradzani w formie:

  1. pochwa?y ustnej lub na pi?mie,

  2. dyplomu uznania,

  3. nagrody pieni??nej lub rzeczowej z zachowaniem obowi?zuj?cych przepisów prawnych.

§ 39.

Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, uchwa? i regulaminów na cz?onków Klubu mog? by? nak?adane nast?puj?ce kary:

  1. upomnienie ustne,

  2. upomnienie pisemne,

  3. nagana na pi?mie,

  4. nagana z ostrze?eniem,

  5. zawieszenie w prawach cz?onka,

  6. wykluczenie.

§ 40.

Organem kompetentnym do stosowania nagród i kar wobec cz?onków Klubu jest Zarz?d.

§ 41.

Cz?onkowie zawieszeni lub wykluczeni maj? prawo odwo?ania si? od decyzji Zarz?du Klubu do Walnego Zebrania w ci?gu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwa?y Zarz?du.

 

Rozdzia? VI

Maj?tek Klubu

§ 42.

Maj?tek Klubu stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

§ 43.

Na fundusze Klubu sk?adaj? si?:

  1. dotacje na zadania zlecone przez samorz?d terytorialny,

  2. dotacje na zadania pa?stwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

  3. sk?adki cz?onkowskie

  4. dochody z dzia?alno?ci gospodarczej,

  5. dochody z maj?tku,

  6. darowizny, spadki i zapisy,

  7. inne wp?ywy.

§ 44.

Do zawierania umów, udzielania pe?nomocnictwa i sk?adania innych o?wiadcze? woli, w szczególno?ci w sprawach maj?tkowych Klubu, wymagany jest podpis prezesa lub podpisy wiceprezesa i sekretarza.

§ 45.

Do aktu nabycia, pozbycia si? lub obci??enia maj?tku nieruchomego wymagana jest uchwa?a Zarz?du Klubu.

§ 46.

Zakres i zasady dzia?alno?ci finansowej Klubu reguluj? obowi?zuj?ce ogólnie przepisy.

 

Rozdzia? VII

Zmiana statutu i rozwi?zanie si? Klubu

§ 47.

Zmiana statutu  lub rozwi?zanie si? Klubu mo?e nast?pi? na mocy uchwa?y Walnego Zebrania podj?tej wi?kszo?ci? 3/5 liczby g?osów w obecno?ci co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do g?osowania.

§ 48.

Uchwa?a o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez w?adz? rejestracyjn? zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzysze?.

§ 49.

Uchwa?a o rozwi?zaniu Klubu winna wyznaczy? likwidatorów, okre?la? sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie maj?tek Klubu.