STATUT BYDGOSKIEGO KLUBU TAEKWONDO

do pobrania w formacie .PDF

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Bydgoski Klub Taekwondo zwany dalej "Klubem" posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest województwo kujawsko-pomorskie, a siedzibą  władz miasto Bydgoszcz.

§ 3.

Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4.

Klub posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych umożliwiających lepsze warunki działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Klubu jest upowszechnianie, rozwój i popularyzacja Taekwondo.

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników,

  2. organizowanie zawodów i imprez sportowych,

  3. szkolenie i doszkalanie instruktorów oraz sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

  4. udział w systemie współzawodnictwa,

  5. udział w obozach szkoleniowych, seminariach, pokazach i innych tym podobnych imprezach,

  6. prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i zagranicą,

  7. organizowanie egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,

  8. czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodników,

  9. prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym dla osób poniżej 11 roku życia,

 10. upowszechnianie wiedzy o Taekwondo poprzez pisanie i wydawanie broszur, pism i publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych.

 § 9.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

  1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

  2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych

  2. wspierających

  3. honorowych

  4. adeptów

§ 12.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba w wieku 16-18 lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 13.

Członkiem adeptem może zostać osoba poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, która wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. Przedstawiciele ustawowi członków adeptów mogą brać udział w Walnym Zebraniu jako zaproszeni goście.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą chęć pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie przez pełnomocnika.

§ 15.

Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu.

§ 16.

Członkowie zwyczajni i członkowie adepci zobowiązani są:

  1. realizować cele statutowe Klubu,

  2. przestrzegać postanowień statutu Klubu jak również uchwał podjętych przez jego organy,

  3. terminowo opłacać składki członkowskie,

  4. ochronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego członków.

§ 17.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

 2. poddawania ocenie działalności Klubu oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec władz Klubu,

 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub swoim członkom,

 4. reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznak Klubu.

§ 18.

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego.

 2. Członkowie adepci mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych oprócz prawa  uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu.

§ 19.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  2. wystąpienia dobrowolnego zgłoszonego na piśmie,

  3. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu w przypadku:

a/działania na szkodę Klubu,

b/nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i przepisów,

c/nieopłacania składek członkowskich przez trzy miesiące,

  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

  5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu,

  6. rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 20.

Władzami Klubu są :

  1. Walne Zebranie

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Kadencja władz Klubu trwa dwa  lata. Na czas trwania kadencji osoby pełniące funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej zostają zwolnione z opłat członkowskich.

 

Walne Zebranie

§ 22.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwoływane jest przez Zarząd w trybie zwyczajnym raz do roku.

§ 23.

Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu w szczególności:

  1. planów działalności Klubu,

  2. sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

  3. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  4. wyboru prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

  5. zmian w statucie,

  6. odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Klubu,

  7. rozwiązania się Klubu.

§ 24.

 1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

 2. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków.

§ 27.

Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 28.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 29.

W Walnym Zebraniu biorą udział:

  1. członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i wspierający - z głosem stanowiącym,

  2. zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§ 30.

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne lub tajne, w zależności do decyzji Walnego Zebrania.

 

Zarząd

§ 31.

Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. W wypadku wyboru trzyosobowego Zarządu funkcję skarbnika pełni sekretarz. Zarząd konstytuuje się w ciągu siedmiu dni po wyborach.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

  3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,

  4. uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,

  5. realizacja wytycznych organów nadrzędnych w zakresie rozwoju Taekwondo,

  6. powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu, komisji roboczych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu,

  7. przyjmowanie członków Klubu oraz ustalanie wysokości składek członkowskich opłacanych kwartalnie z góry,

  8. dokooptowanie 1/3 liczby członków Zarządu, którzy ubyli w trakcie kadencji.

§ 33.

W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym. Członkowie Komisji Rewizyjnej i inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34.

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 35.

Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb. Nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

Komisja Rewizyjna

§ 36.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 37.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. czuwanie nad całokształtem działalności Klubu, a w szczególności jego Zarządu,

  2. kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej raz w roku,

  3. badanie okresowych sprawozdań i bilansów,

  4. żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,

  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

Rozdział V

Nagrody i kary

§ 38.

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie:

  1. pochwały ustnej lub na piśmie,

  2. dyplomu uznania,

  3. nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§ 39.

Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:

  1. upomnienie ustne,

  2. upomnienie pisemne,

  3. nagana na piśmie,

  4. nagana z ostrzeżeniem,

  5. zawieszenie w prawach członka,

  6. wykluczenie.

§ 40.

Organem kompetentnym do stosowania nagród i kar wobec członków Klubu jest Zarząd.

§ 41.

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.

 

Rozdział VI

Majątek Klubu

§ 42.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 43.

Na fundusze Klubu składają się:

  1. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

  2. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

  3. składki członkowskie

  4. dochody z działalności gospodarczej,

  5. dochody z majątku,

  6. darowizny, spadki i zapisy,

  7. inne wpływy.

§ 44.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych Klubu, wymagany jest podpis prezesa lub podpisy wiceprezesa i sekretarza.

§ 45.

Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

§ 46.

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólnie przepisy.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 47.

Zmiana statutu  lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/5 liczby głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 48.

Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.

§ 49.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna wyznaczyć likwidatorów, określać sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.