Bydgoski Klub Taekwondo zosta? zarejestrowany w KRS pod numerem 0000069539, w dniu 07.12.2001 r.

Bydgoski Klub Taekwondo jest klubem ?rodowiskowym, dost?pnym dla ka?dego.

2016 r. poszerzyli?my ofert? naszego Klubu: 

1. Uczymy obu wersji Taekwondo:
WTF (World Taekwondo Federation) - dyscyplina olimpijska
ITF (International Taekwon-do Federation) – autorska wersja pomys?odawcy
nazwy Tae Kwon Do, uznawanego za „ojca i twórc? Tae kwon Do”, gen. Choi Hong Hi

2. Rozpocz?li?my bardzo systematyczn? wspó?prac? z korea?skimi mistrzami, posiadaczami najwy?szych stopni 8 i 9 DAN, na sta?e mieszkaj?cymi i prowadz?cymi swoje szko?y w Berlinie

W oparciu o prac?, do?wiadczenie i zaanga?owanie naszych trenerów, oferujemy wysok? jako?? i efektywno?? treningów.
A? 5 zawodników naszego klubu zosta?o powo?anych do kadry narodowej i reprezentowa?o Polsk? na Mistrzostwach Europy. Byli to:


Trenerami w naszym klubie s?:

Dariusz ?wikli?ski - 38 lat (od 1978 r.) do?wiadczenia w sztukach walki i nieprzerwanie 32 lata (od 1984 r.)  pracy jako instruktor. Ekspert Taekwondo w obu odmianach: tradycyjne Taekwon-do ITF 4 Dan, Taekwondo Olimpijskie WTF 5 Dan. W 2001 r. opublikowa? „Podr?cznik Taekwondo”. Pracuj?c w Bydgoszczy od 1999 r. wyszkoli? wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz ponad 30 czarnych pasów.

Daria ?wikli?ska – 3 Dan. Trenuje taekwondo od 3 roku ?ycia. Jest wielokrotn? Mistrzyni? Polski we wszystkich mo?liwych konkurencjach: wielobój, walka, poomsae indywidualne, w parze i w dru?ynie. Przez 4 lata by?a cz?onkini? polskiej kadry narodowej. Obecnie przekazuje swoje do?wiadczenie sportowe najm?odszym adeptom naszego klubu.

Dariusz i Daria ?wikli?scy  uczyli si? u najwi?kszych autorytetów Taekwondo na ?wiecie, przed nimi zdawali te? egzaminy.

W roku 2015 Daria ?wikli?ska w towarzystwie brata i 4 innych kolegów z naszego klubu wyst?pi?a w programie TVN „MAM TALENT” udowadniaj?c, ?e Taekwondo mo?e mie? ró?ne oblicza, a przy tym mo?e by?  efektowne i spektakularne oraz dawa? satysfakcj? nie tylko na arenach sportowych

Potencja? tkwi?cy w naszych trenerach staramy si? w jak najwi?kszym stopniu przekaza? naszym adeptom i zawodnikom.

Jako jedni z nielicznych propagujemy Taekwondo w pe?nej wersji. Uczymy Taekwondo w pe?nym zakresie, nie tylko jego wycinków, jakimi s? walka sportowa lub sportowa rywalizacja poomsae.

Nasza znajomo?? i pojmowanie  Taekwondo umo?liwia przekazywanie go jako tradycyjnej sztuki walki, która wspaniale rozwija nie tylko sprawno?? fizyczn? „tae kwon”, ale tak?e  „do”, oznaczaj?ce hart ducha i psychiczn? predyspozycj? do pokonywania zarówno trudno?ci zewn?trznych jak i w?asnych ogranicze? oraz s?abo?ci.

Nasze has?o to:Prowadzimy treningi w ma?ych grupach podzielonych wed?ug kryteriów wiekowych.

Nigdy nikogo do niczego nie zmuszamy – w naszym klubie nie ma obowi?zku startowania w zawodach.

Uczymy i trenujemy z równym zaanga?owaniem wszystkich – nie tylko tych, którzy maj? naturalny talent sportowy i predyspozycje fizyczne.

Dumni jeste?my z tego, ?e wiele osób, o których mówiono, ?e ?aden sport ich nigdy nie przekona i nie zaanga?uje, trwale znalaz?o dla siebie miejsce w naszym klubie !