Precasting - Bydgoszcz
26 kwietnia 2015 r. w City Hotel Daria ?wikli?ska w asy?cie Kacpra Osiad?o i Dariusza ?wikli?skiego zg?osi?a si? do VIII edycji programu TVN "Mam Talent".Po dokonaniu rejestracji Daria otrzyma?a numer 3207.Nasz pokaz mia? miejsce oko?o po?udnia.Na precastingu wynik nie jest og?oszony od razu - trzeba czeka? na telefon, który zadzwoni na "TAK" lub je?li nie zadzwoni w ci?gu 14 dni, oznacza to "NIE".
Ju? po 2 dniach Daria odebra?a telefon z informacj?, ?e jedziemy do Gda?ska!

Casting - Gda?sk

Castingi w Gda?sku trwa?y 2 dni, 08. i 09. czerwca 2015 r. My wyznaczeni zostali?my na 1-y dzie?. Casting to nie ?arty, a nawet pewne ryzyko. Za sto?em siedzi  ju? „w?a?ciwa”, znana z TV komisja (to nie oni oceniaj? na precastingu). Jedno podej?cie, bez szans poprawek, na zasadzie wyst?pu na ?ywo, z t? ró?nic?, ?e bez gwarancji pojawienia si? na wizji. Równie dobrze mo?e zosta? wyemitowany ca?y wyst?p, jak jego skrót, b?d? te? tylko migawka. Mo?na tak?e  zosta? ca?kiem pomini?tym (zdarza si? to nawet tym, którzy ocenieni zostali na 3 x TAK) i co mo?e jest lepsze, ni? znale?? si? w puli „wy?mianych”.

Za?o?enie by?o nast?puj?ce: je?li znajdziemy si? wizji, to cel zosta? osi?gni?ty.

Powi?kszyli?my ekip? do 6 osób, a Daria kupi?a sobie czarny dobok i czerwone buty, ?eby wyra?nie kontrastowa? z ubranymi na bia?o asystentami.
Stoj? od lewej: Kacper Osiad?o, Marek Malinowski, Daria ?wikli?ska, Bartosz ?wikli?ski, Damian Domaga?a, Miko?aj Witkiewicz.

U?o?yli?my now? choreografi?. W trakcie 2-minutowego wyst?pu Daria mia?a pokaza? fragment Poomsae, stoczy? walk?  z 5-ma napastnikami w stylu Bruce'a Lee (szybkie, ekonomiczne nokauty) oraz rozbi? szybko?ciowo 15 cienkich pokazowych desek (w 3 seriach po 5).

W sumie ca?kiem sporo jak na 2 minuty. Ile prób z rz?du mo?e wytrzyma? osoba „uwijaj?ca si?” przez 2 minuty w tempie wi?kszym ni? na zawodach sportowych ?

>Nagranie próby castingu<

 
Kliknij, aby powi?kszy?
Kliknij, aby powi?kszy?
Kliknij, aby powi?kszy?
Precasting w Bydgoszczy do edycji "Mam Talent" 2016 na oficjalnym Funpage'u programu reklamowany by? naszymi wyst?pami.


 
                                                       fot. Grzegorz Press                                                                     fot. Cezary Piwowarski
Zak?adka w budowie.